Naudodamiesi www.darniejivingiai.lt svetainės elektronine parduotuve (toliau Parduotuvė) ir sutikdami su privatumo politika, Jūs (toliau Klientas) sutinkate, kad šioje svetainėje būtų laikomi Jūsų duomenys.

Renkami Kliento asmens duomenys:

 • kontaktinė informacija
 • IP adresas

Šioje Parduotuvėje taip pat yra naudojami slapukai.

Vadovaujamasi šiais pagrindiniais Asmens duomenų tvarkymo principais:

 • Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais
 • Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai
 • Asmens duomenys tvarkomi teisėtai

Visi asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (OL 2016 L 119, p. 1) (Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, BDAR), Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais teisės aktais.

Asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

 • Apsipirkimui Parduotuvėje ir apsipirkimo saugumui užtikrinti. Kontaktinė informacija gali būti perduodama siuntinių pristatymo įmonėms tiek, kiek tai reikalinga siuntimo paslaugoms užtikrinti pristatant pasirinktu adresu ir kliento informavimui apie siuntą (el. paštu ir/ar telefonu). Kontaktinė informacija (el. pašto adresas) taip pat gali būti saugiai perduodama mokėjimų sistemai „Paysera“ tiek, kiek tai reikalinga mokėjimui atlikti, jei pasirenkamas atitinkamas apmokėjimo būdas. Slapukai yra naudingi šios svetainės el. parduotuvės veikimui užtikrinti – krepšeliui. IP adresas taip pat gali būti naudojamas Parduotuvės lankomumui įvertinti.

Daugiau informacijos apie Parduotuvės veiklą rasite jos tvarkos apraše.

Asmens duomenų saugojimas

Klientų asmens duomenis saugojame ne ilgiau, negu tai būtina šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams. Asmens duomenys saugomi:

 • 6 mėn po Kliento registracijos Parduotuvėje (su galimybe pratęsti šį laiką Klientui sutikus); arba
 • iki kol asmens duomenys tampa nebereikalingi ar nebeaktualūs šioje Privatumo politikoje nurodytų tikslų įgyvendinimui.

Ilgesnis Klientų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:

 • esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
 • Kliento asmens duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
 • jeigu gauname skundą (-ų), susijusių su Klientu, ar pagrįstai manome, jog Klientas atliko neteisėtus veiksmus; ar
 • esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

Klientų teisės

Klientai, kurių asmens duomenys renkami naršymo Tinklalapyje metu, turi teisę:

 • žinoti (būti informuoti) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarkome;
 • reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;
 • reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;
 • reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;
 • nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;
 • reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu.

Peržiūrėti apie Jus turimus duomenis galite prisijungę svetainėje ir įėję į puslapį https://www.darniejivingiai.lt/index.php/lt/parduotuvė/klientas

Paprašyti papildomos turimos informacijos apie Jus arba paprašyti ištrinti duomenis galite per https://www.darniejivingiai.lt/index.php/lt/parduotuvė/klientas/užklausa-dėl-duomenų

Norėdami įgyvendinti savo teises, taip pat galite kreiptis šioje politikoje nurodytais kontaktais. Gavę Jūsų prašymą atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo jo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą, mes nedelsdami ir ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus šioje Privatumo politikoje numatytus ir teisės aktų nustatytus atvejus, t. y. kai toliau tvarkyti Jūsų duomenis mus įpareigoja galiojantys teisės aktai, mums tenkančios teisinės prievolės, teismų sprendimai ar mums duoti privalomi institucijų nurodymai.

Atsisakę vykdyti Jūsų reikalavimą, mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo pagrindą.

Nesutikdami su mūsų veiksmais ar atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Jūs mūsų veiksmus ir sprendimus galite skųsti kompetentingai valstybinei institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos – www.ada.lt). Visais atvejais, rekomenduojame prieš teikiant oficialų skundą susisiekti su mumis, kad būtų rastas tinkamas problemos sprendimas.

Baigiamosios nuostatos

Privatumo politika gali būti keičiama be išankstinio perspėjimo. Esant esminių pakeitimų, Klientų prašoma iš naujo sutikti su privatumo politika. Jei turite klausimų dėl Privatumo politikos, bet kada galite kreiptis el. paštu .

 

Šio dokumento paskutinio atnaujinimo data yra 2020-04-02.